Home

Main Menu

Resources

Key Concepts

Login Form 
Welcome to the Frontpage
Hirsch Ballin en Albayrak in Veiligheidshuis PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 19 september 2008 14:52

Den Helder - Burgemeester Hulman en hoofdofficier van Justitie Streefland ontvangen maandag 22 september minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak in het Veiligheidshuis. In het Veiligheidshuis Den Helder werken samen de Politie Noord-Holland Noord, de gemeente Den Helder, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, Bureau Halt en Brijder verslavingszorg. De bewindslieden komen naar Den Helder om zelf te bekijken hoe verschillende organisaties in het Veiligheidshuis samenwerken om bij te dragen aan een leefbaar en veilig Den Helder.

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van politie, justitie, gemeente en hulpverleners. Doel is de veiligheid in de stad te vergroten. Dat doen ze door middel van een effectieve, gezamenlijke aanpak van crimineel gedrag. Negen organisaties houden zich hier onder meer bezig met jeugdcriminaliteit, veelplegers en Antillianenproblematiek. Omdat in het Veiligheidshuis alle informatie over zaken en personen en hun omstandigheden bij elkaar komt, kan het team voor alle cliënten een persoonlijk plan van aanpak maken. Door de korte lijnen en de directe communicatie worden problemen sneller opgelost. Dat is vooral in het belang van de cliënt, indirect ook van de organisaties.

Den Helder hoopt met dit bezoek meer landelijke aandacht voor de (Antilliaanse) jeugdproblematiek te krijgen. De minister en de staatssecretaris willen door middel van het werkbezoek meer inzicht krijgen in het functioneren van de Veiligheidshuizen in Nederland.

Misschien moeten ze eerst langs Amsterdam gaan...
 

Laatste aanpassing op vrijdag 19 september 2008 15:57
 
Amsterdamse wethouder grijpt in bij Bureau Jeugdzorg PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 19 september 2008 14:41

€ 2,3 miljoen tekort en voogden melden zich ziek

AMSTERDAM (ANP) - Bureau Jeugdzorg in Amsterdam moet voor 1 januari zijn wachtlijsten hebben weggewerkt. Bovendien dient het voor oktober een plan te hebben om het verwachte financiële tekort voor volgend jaar te dichten. Ook moet de hulporganisatie elke 2 weken rapport uitbrengen over de stand van zaken.

Dat heeft de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (jeugdzaken) het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam opgedragen in een vandaag openbaar geworden brief. Hij liet onlangs al weten de club een schriftelijke aanwijzing te gaan geven. Nu heeft hij dat ook gedaan. Zo'n aanwijzing is een juridisch middel om een organisatie te sturen.

Het is al een tijd hommeles bij het Bureau Jeugdzorg. Vorige maand trad de directeur af. Dat gebeurde nadat de ondernemingsraad het vertrouwen in de directie had opgezegd. De werksfeer zou slecht zijn en de organisatie heeft geldproblemen. Het tekort voor volgend jaar is volgens de gemeente 2,3 miljoen euro.

Pijnlijk detail: vier gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam Noord hebben zich vandaag ziekgemeld vanwege de te hoge werkdruk. De vier werken in een team dat normaal uit twintig mensen bestaat.
Bureau Jeugdzorg heeft beloofd meer gezinsvoogden te zullen werven. In eerste instantie zal dat ook gaan via uitzendbureau's.
Onderbezetting en een dus veel te hoge werklast voor het huidig personeel zijn de hoofdoorzaak van het feit dat Bureau Jeugdzorg zo slecht draait.

Tsja, hoe zou dat nou komen?

Laatste aanpassing op vrijdag 19 september 2008 16:00
 
De ene voogd is de andere niet PDF Afdrukken E-mail
dinsdag 09 september 2008 07:40
 
 
 

 

 

De ene voogd is de andere niet.
Dat blijkt vooral de rode draad te zijn in de reacties die ik op deze site ontvang. Heb je net een voogd waar je goed mee overweg kan, komt er een andere die alle afspraken weer op zijn kop zet. En dat je in één jaar zomaar met 3 of meer wisselingen te maken kunt krijgen, weten we uit eigen ervaring. Dat is niet fijn, je weet nooit waar je als (pleeg)ouder aan toe bent, laat staan dat je dat aan je kind kunt uitleggen.
Zo kregen wij in enig jaar 3 voogden over de vloer. De eerste 2 gingen gewoon verder waar voorgaande collega's waren gebleven, maar de derde kwam met geheel andere plannen: na 14 jaar moest de o.t.s. (ondertoezichtstelling) eraf. Gekomen vanuit Arnhem, kwam ze dat in een kwartiertje vertellen en vertrok vervolgens weer.
Dan blijf je met zijn tweeën geheel overdonderd achter. Met de hulp van onze pleeggezinbegeleider hebben we toen de boel maar eens op een rijtje gezet: afgezien van het feit dat onze pleegdochter al 14 (!) jaar bij ons woonde, en het heel goed met haar ging, zat zij ook nog eens midden in de eindexamens van de HAVO. Een beter moment had haar nieuwe voogd niet kunnen bedenken!
Omdat wij niet zomaar akkoord gingen met de "beslissing" van deze zeer jonge dame, volgden er vele gesprekken, o.a. met haar praktijkleidster. Daarvoor moesten we naar Arnhem ("Nee, uw reiskosten worden niet vergoed"), maar die praktijkleidster bleek nog een graadje erger: er viel écht niet mee te praten. Uiteindelijk hebben we (pleegdochter en ik) tijdens de zitting van de kinderrechter ons woordje kunnen doen en is Bureau Jeugdzorg Arnhem teruggefloten.
Opvallend: vooral vrouwelijke voogden kunnen enorme feeksen zijn.

Voogden mogen dan allemaal hun eigen invulling geven aan wat goed voor een kind is, er lijken ook grote verschillen te zijn tussen de diverse Bureaus Jeugdzorg. Al die verschillende logo's lijken dat alleen al goed te illustreren.

 
  
Bureau Jeugdozrg Limburg
 
 
 
 
 
 
Laatste aanpassing op donderdag 18 september 2008 13:22
 
SP: Bureaus Jeugdzorg afschaffen PDF Afdrukken E-mail
donderdag 18 september 2008 17:45

De Bureaus Jeugdzorg en veel andere bureaucratie kunnen worden afgeschaft.
Aldus Agnes Kant, voorvrouw van de SP. Volgens haar mogen de Bureaus Jeugdzorg worden afgeschaft. Vorige week lazen we dat ook al in een reactie van SP-lid Marianne Langkamp op onze site. Maar ze zegt meer.

De publieke sector moet worden verbeterd. Daarvoor biedt de buurt een prima mogelijkheid. Kleinschalige voorzieningen in de buurt brengen de menselijke maat in de publieke sector terug en maken veel bureaucratische controle en toezicht overbodig.

De buurten moeten worden gerevitaliseerd. Een levende buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit.
Met alleen het ophangen van camera's en het uitdelen van bonnen wordt de buurt niet veiliger. Wijkagenten moeten de tijd krijgen om fysiek op straat aanwezig te zijn en de bewoners goed te leren kennen. De wijkagent moet ook in het buurthuis zijn te vinden.

Kinderen brengen leven in de buurt. Zij moeten de ruimte krijgen om te spelen en jongeren moeten plekken hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. In ouder- en kindcentra kan opvoedondersteuning, preventieve zorg en jeugdzorg in de buurt worden geregeld. De Bureaus Jeugdzorg en veel andere bureaucratie kunnen dan worden afgeschaft. Het is dan afgelopen met het langs elkaar heen werken van de vele organisaties die zich met kinderen bezig houden.

De buurt is de andere hoeksteen van de samenleving. In een schone en veilige buurt, met kleinschalige voorzieningen voelen mensen zich meer betrokken. En wie zich betrokken voelt bij zijn eigen buurt, voelt zich ook meer verantwoordelijk voor zijn medebewoners. Investeringen in de buurt zijn dus ook investeringen in een nieuwe publieke moraal.
Aldus Agnes Kant.

Ik denk dat de SP het bij het rechte eind heeft. Alleen, als je geen deel uitmaakt van de coalitie, krijg je dit soort ideeën, hoe goed ook, er nooit door. Dus zullen we het nog een tijdje met die Bureaus Jeugdzorg moeten doen.

Laatste aanpassing op vrijdag 19 september 2008 08:18
 
Miljoenennota 2008 en de jeugdzorg PDF Afdrukken E-mail
woensdag 17 september 2008 11:44

Miljoenennota: Opmars van Centra voor Jeugd en Gezin
Miljoenennota 2008Het ministerie voor Jeugd en Gezin zet het gezin centraal op de begroting voor 2009. In totaal heeft minister André Rouvoet 6,2 miljard euro uit te geven. Voor het opzetten van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) komt 100 miljoen extra beschikbaar.

Eind volgend jaar moet er in 125 gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn. Voor de invoering van het Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex is in de begroting voor 2009 10 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 20 miljoen in 2011.
Andere maatregelen in de begroting voor 2009 zijn onder andere de invoering van het inkomensafhankelijke kindgebonden budget en het aanpakken van de wachtlijsten in de Jeugdzorg in samenwerking met provincies en grootstedelijke regio's.
      
Centra voor jeugd en gezin
Eerder trok minister Rouvoet al 200 miljoen uit voor de CJG. De minister komt nu met nog eens 46 miljoen. Uit het Gemeentefonds zou nog eens 50 miljoen komen. 
           
Preventief
Centra voor Jeugd en Gezin hebben een centrale rol in de preventie van problemen. Hier kunnen ouders terecht voor advies en ondersteuning bij de opvoeding. Dat moet voorkomen dat de kinderen 'doorstromen naar de zwaardere provinciale Jeugdzorg', aldus minister Rouvoet.
  
Basismodel vs maatwerk
Rouvoet: 'De centra worden opgezet volgens een verplicht basismodel. Daarnaast kunnen gemeenten maatwerk leveren. De regierol die gemeenten hebben wordt wettelijk verankerd om een sluitende aanpak mogelijk te maken.'
     
Eén gezin, één plan
Om de bureaucratie te verminderen worden in 2009 formulieren toegankelijker gemaakt. Verder wordt de indicatiestelling vereenvoudigd en de afstemming tussen sectoren verminderd onder het moto 'Eén gezin, één plan'. Dit moet leiden tot snellere en adequatere hulpverlening.
  
Elektronisch kinddossier    
Het elektronisch kinddossier wordt in 2009 ingevoerd. De bedoeling is dat instanties die probleemkinderen moeten helpen niet langer langs elkaar heen werken als ze zo'n dossier kunnen inkijken. Volgend jaar kost dat 10 miljoen euro.
  
Kinderbijslag
Rouvoet bekijkt de mogelijkheid om de besteding van de kinderbijslag gedeeltelijk in handen van iemand anders te leggen mocht de opvoeding in het honderd dreigen te lopen. Van korten op de kinderbijslag is geen sprake. 
  
Wachtlijsten Jeugdzorg
Eerder werd bekend dat Rouvoet in 2008 en 2009 zo'n 100 miljoen euro steekt in het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Eind 2009 mag er geen jongere nog langer dan 9 weken wachten op zorg. Nieuw is dat nu ook jongeren gaan meetellen die in afwachting van de hen toegewezen zorg, een andere vorm van hulp krijgen.
   
Kindermishandeling
In de strijd tegen kindermishandeling kondigde Rouvoet aan de RAAK-aanpak uit te breiden naar 15 regio's. Deze aanpak waarbij het probleem sneller wordt gesignaleerd, moet de standaard worden in grotere delen van het land. Onderzoeken bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) mogen voor de helft van de gevallen nog hoogstens tien weken duren.
      
Verwijsindex
In 2009 gaat de Verwijsindex risicojongeren landelijk van start. In dit elektronisch systeem krijgt een hulpverlener een signaal indien voor dezelfde jongere eerder een melding is gemaakt. Dit geeft hulpverleners van verschillende instanties de mogelijkheid om afspraken te maken over een juiste aanpak.
  
Vorig jaar riep Rouvoet de gemeenten al op om niet te wachten, maar zelf alvast actie te ondernemen om de invoering van de landelijke Verwijsindex te vergemakkelijken. In navolging op de oproep zijn dertig gemeenten gaan proefdraaien met de Verwijsindex risicojongeren.
 
Kindgebonden budget
In 2009 wordt het kindgebonden budget ingevoerd. Deze vervangt de kindertoeslag per gezin. Het bedrag, dat bovenop de kinderbijslag komt, levert een aanzienlijke verbetering op van de financiële situatie van gezinnen aan de onderkant.
    
Gezinnen met een inkomen tot € 29.413,= hebben recht op het maximale bedrag per kind, volgens een staffel: het bedrag voor het tweede kind is hoger dan voor het eerste kind.

Laatste aanpassing op woensdag 17 september 2008 11:57
 
«BeginVorige212223242526VolgendeEinde»

Pagina 22 van 26
Advertentie
 

Polls

Joomla! is used for?
 

Who's Online

We hebben 11 gasten online

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.