Home

Main Menu

Key Concepts

Voor de rechter
Voor de rechter - Mijn verklaring voor de rechter PDF Afdrukken E-mail
woensdag 27 augustus 2008 07:41
Artikelindex
Voor de rechter
De tenlastelegging
Wat nu?
Mijn verklaring voor de rechter
Reactie rechter
Opmerkingen proces-verbaal
Alle pagina's

Na voorlezing van de tenlastelegging door de rechter krijg ik de gelegenheid mijn verhaal te doen. Op advies van Mariska Kramer heb ik de volgende samenvatting gemaakt van 1 A-viertje, die ik voorlees.

Verklaring.

Edelachtbare,

Vooraf wil ik zeggen dat het in deze zaak gaat over het ontbreken van een schoolinschrijving van mijn pleegzoon, John Ledderhof. John is een jongen van 17 jaar, die belast is met het syndroom van Asperger, een stoornis in het autistisch spectrum. John heeft met stijgende verbazing de vele besprekingen, telefoongesprekken, mailtjes, alsmede de al maar groter wordende stapel stukken in deze zaak van nabij gevolgd. Hij hecht eraan te zeggen dat hij altijd de bereidheid heeft gehad en nog heeft om naar school te gaan en te voldoen aan hetgeen de leerplichtwet voorschrijft. Hij is in de hele periode ook gewoon naar school geweest, maar de inschrijving ontbrak.

Graag wil ik opmerken dat ik mij niet schuldig voel aan de tenlastelegging. Er is sprake van een algehele voogdij en dus is Bureau Jeugdzorg, als de wettelijk vertegenwoordiger van mijn pleegzoon, belast met het wettelijk gezag over hem en dus ook verantwoordelijk voor de inschrijving op een school en daartoe ook verplicht. Niet ik.

Toen wij in 1989, een jaar na de plaatsing van ons eerste pleegkind, haar zelf inschreven op de basisschool, werden wij door de toenmalige voogd over de vingers getikt met de mededeling dat wij dat niet hadden mogen doen. Dat besliste zij en zij moest zorgen voor de inschrijving.

Van zo’n voorval leer je veel als beginnend pleegouders. De huidige school van John wachtte met inschrijven totdat zij de goedkeuring hadden van Bureau Jeugdzorg op een door de school aan Bureau Jeugdzorg uitgebrachte offerte van school- en begeleidingskosten. Zolang er geen goedkeuring was van Bureau Jeugdzorg, schreef de school hem niet in. Dat die offerte niet was goedgekeurd en ook niet goedgekeurd zou worden, begreep ik pas tijdens een gesprek met de leerplichtambtenaar op 4 april. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het allemaal in orde was en dit ging ook buiten mij om. De leerplichtambtenaar heeft ook de voogd op inschrijving aangesproken, maar dat had blijkbaar geen effect. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Door de omstandigheden (Johns huidige, nieuwe voogd was ziek), en in het belang van John, zag ik mij gedwongen om ervoor te zorgen dat hij toch onderwijs kon volgen. Daarom heb ik, op eigen initiatief, John op 28 september op naam van Bureau Jeugdzorg ingeschreven bij het ROC. Hij gaat daar ook gewoon naar school en hoopt volgende maand zijn eerste examen te kunnen doen als assistent meubelmaker. De voogd van Bureau Jeugdzorg heb ik per mail van deze inschrijving in kennis gesteld, maar daar heb ik nog geen reactie op ontvangen. Ik weet ook niet of zij inmiddels weer hersteld is. Graag wil ik u in het hierna volgende informeren over alle, veelal merkwaardige, gebeurtenissen die sinds 26 januari 2006 uiteindelijk hebben geleid tot deze zaak. Een zaak waarin ik als pleegpouder Bureau Jeugdzorg ernstige tekortkomingen verwijt t.a.v. de betaling en inschrijving op een school. Daarmee heeft ze zijn belang ernstig geschaad.

Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn best heb gedaan voor hem.

De rest van mijn 14 pagina's tellende stuk laat ik even voor wat het is.Laatste aanpassing op donderdag 04 september 2008 15:28
 
Advertentie